نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

تعداد رای دهندگان:
682

نخستین رای:
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 16:31

آخرین رای:
دوشنبه 02 مهر 1397 ساعت 17:48

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
284 41.6%
نامطلوب
191 28%
خوب
115 16.9%
متوسط
43 6.3%
باید کیفیت بالاتر برود
43 6.3%