نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

تعداد رای دهندگان:
686

نخستین رای:
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 16:31

آخرین رای:
سه شنبه 24 مهر 1397 ساعت 20:13

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
286 41.7%
نامطلوب
193 28.1%
خوب
115 16.8%
متوسط
43 6.3%
باید کیفیت بالاتر برود
43 6.3%