سخنرانی های برگزارشده

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 دانلود فایل سخنرانی آقای دکتر رسول افضلی در مورد کاربرد روش های فرااثبات گرایی 3252
2 جلسه سخنرانی دکتر رسول افضلی با عنوان کاربرد روش های فرا اثبات گرایی 2854
3 سخنرانی علمی "کاربرد روش های فرااثبات گرایی در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک 2625
4 گزارش سخنرانی علمی سیاست خارجی و توسعه در ایران 2274
5 جلسه سخنرانی دکتر جواد اطاعت برگزار گردید 2777
6 گزارش سخنرانی علمی نگاهی انتقادی به مبانی و مدعیان ژئوپلیتیک انتقادی (پست مدرن) 2493
7 گزارش سخنرانی علمی دولت های فرومانده تهدیدی برای قدرت های جهانی و منطقه ای 2668
8 گزارش سخنرانی علمی فرجام سوریه 2548
9 گزارش سخنرانی علمی آفریقای جنوبی یک الگوی موفق در فرایند گذار از آپارتاید به نظامی دموکراتیک 2621
10 گزارش سخنرانی علمی نقش و جایگاه نیروی دریایی در تأمین امنیت منطقه ژئوپلیتیکی خلیج‌فارس 3552