هیات مدیره فعلی

  • PDF
فهرست مطلب
هیات مدیره فعلی
پنجمین هیات مدیره انجمن
چهارمین هیات مدیره انجمن
سومین هیات مدیره انجمن
دومین هیات مدیره انجمن
اولین هیات مدیره انجمن
تمامی صفحات

هشتمین هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران


 

دکتر محمد حسین پاپلی یزدی

رئیس هیأت مدیره

 

دکتر جمال بافرانی

خزانه‌دار

 

دکتر یوسف زین العابدین

نایب رئیس هیأت مدیره

 

 

دکتر مراد کاویانی راد

دبیر انجمن

 

 

دکتر مهدی حسین پور مطلق

عضو هیأت مدیره

 

 

دکتر هادی اعظمی

بازرس انجمن

 

آقای هوشنگ بختیاری

بازرس انجمن

 

 

هفتمین هیات مدیره انجمن ژپوپلیتیک ایران

 

دکتر سید یحیی صفوی همامی

رئیس هیأت مدیره

 

دکتر نسرین خانیها

خزانه‌دار

 

 

 

دکتر  یدالله کریمی پور

نایب رئیس هیأت مدیره

 

 

دکتر هادی اعظمی

دبیر انجمن


 

دکتر یوسف زین العابدین

عضو هیأت مدیره

 

 

 

 

دکتر مراد کاویانی راد

بازرس انجمن

 

 

دکتر هادی زرقانی

بازرس انجمن

 

 

 


 

 

 

» ششمین هیات مدیره انجمن ژپوپلیتیک ایران

 

دکتر سید یحیی صفوی همامی

رئیس هیأت مدیره

 

دکتر نسرین خانیها

خزانه‌دار

 

 

دکتر محمد اخباری

نایب رئیس هیأت مدیره

 

 

دکتر هادی اعظمی

مسئول ارتباطات انجمن

 

دکتر مراد کاویانی راد

دبیر انجمن

 

 

 

 

دکتر ابراهیم رومینا

بازرس انجمن

 

مهدی حسین‌پور مطلق

بازرس انجمن

 آخرین به روز رسانی در دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 16:20