شماره ۴۶ (سال سیزدهم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۶)

شماره ۴۶ (سال سیزدهم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۶)

چکيده در سالهاي اخیر رویدادها، تحولات و رقابت‌ها در منطقه غرب آسیا روند سریع و پرشتابی به خود گرفته است. در این میان رقابت دو کشور مهم و تأثیرگذار منطقه…

اطلاعات بیشتر

 • نویسندگان

  دكترمحمدجعفر آجورلو- استاديار جغرافیای سیاسی، دانشگاه جامع امام حسين 
  دكتر سید یحیی صفوی- استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه جامع امام حسين
  محمدرضا کفاش جمشید - دانشجوي دکتري جغرافیای نظامي، دانشگاه جامع امام حسين
چکيده نمادها و چشم‌اندازهای شهری بازنمایی کننده جریان های فضایی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی غالب در کالبد شهر هستند و عامل و نیروی غالب، شکل‌دهنده به نماد اصلی شهر خواهد…

اطلاعات بیشتر

 • نویسندگان
  دكتر زهرا احمدي پور- استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس
  عبدالوهاب خوجم لی-دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس
  دکتر محمدرضا پورجعفر -استاد شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس

چکيده خوداتكايي راهبردي را مي‌توان به‌عنوان بخش اجتناب‌ناپذير سیاست‌گذاری راهبردي كشورهايي دانست كه در روند توسعه و نوسازي ملي قرار دارند. در سال‌هاي بعد از جنگ دوم جهاني كشورهايي توانستند…

اطلاعات بیشتر

 • نویسندگان
  دکتر عباس مصلي نژاد -فوق دکترای سیاست‌گذاری راهبردی و استاد علوم سياسي، دانشگاه تهران

چکيده پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیراتجهانی‌شدن بر همگرایی منطقه‌ای در منطقه نوروز بوده و با طرح این سؤال که جهانی‌شدن چه تأثیری بر همگرایی در این منطقه خواهد داشت؟…

اطلاعات بیشتر

 • نویسندگان

  دکتر عبدالرضا فرجی راد-دانشیار جغرافيای سياسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
  دکتر ریباز قربانی نژاد - استادیار جغرافيای سياسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
  دکتر عبدالله مهربان-دانش آموخته مطالعات اروپا، دانشگاه تهران
چکيده ژئوپلیتیک انتقادی در روند توسعه خود، تحولاتی را پشت سر گذاشته است و از تمرکز بر دیدگاه پساساختارگرایی و دغدغه های اولیه نسبت به عرصه رسمی کشورداری، و از…

اطلاعات بیشتر

 • نویسندگان

  دکتر فاطمه سادات میراحمدی - دانش آموخته جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران
چکيده مهم‌ترین عامل مؤثر در امر قانون‌گذاری و اداره كشورها، كه بر اساس آن توسعه متوازن و پايدار قلمرو ملي تحقق‌پذیر خواهد بود، جغرافيا است. عاملي كه كشورهاي در حال…

اطلاعات بیشتر

 • نویسندگان
  دکتر مهدي ذوالفقاري  استاديار روابط بین‌الملل، دانشگاه لرستان
  دکتر بهادر غلامي- دانشآموخته جغرافياي سياسي و پژوهشگر مركز پژوهش‌های مجلس شوراي اسلامي 
  محمد مهدي احمدي معين- دانشجوي دکتري علوم سياسي گرايش مسائل ايران، دانشگاه تهران

چکيده کردستان عراق از دهه 1990 و به‌ویژه پس از اشغال عراق در سال 2003، مورد توجه آمریکا قرار گرفت. هرچند در دوران جنگ سرد، کُردهای عراق به شوروی نگاه…

اطلاعات بیشتر

 • نویسندگان

  دکتر پریسا کریمی ـ دانش آموخته روابط بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبایی
  دکتر طهمورث غلامی ـ دانش آموخته روابط بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبایی
چکيده این پژوهش در پی تبیین میزان و نوع تأثیرگذاری عوامل ژئوپلیتیکی ایران بر نگاه و رویکرد اتخاذی از سوی طرفین پرونده هسته‌ای ایران است. در همین راستا، تلاش گردیده،…

اطلاعات بیشتر

 • نویسندگان

  حسین مهدیان ـ دانشجوي دکتري علوم سياسي، دانشگاه اصفهان
  دکتر علی علی‌حسینی ـ استاديار علوم سياسي، دانشگاه اصفهان
  دکتر علیرضا آقاحسینی ـ دانشيار علوم سياسي، دانشگاه اصفهان

نمایه فصلنامه ژئوپلیتیک در SCOPUS

به اطلاع خوانندگان محترم می رساند که فصلنامه ژئوپلیتیک در Scopus نمایه شده است. جهت مشاهده نامه بر روی لوگو کلیک کنید.

فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک

صاحب امتياز: انجمن ژئوپليتيک ايران

مدير مسئول: دکتر محمد اخباري

سردبير: دکتر محمدرضا حافظ‌ نيا

دستیار سردبیر: دکتر مصطفی قادری حاجت

ويراستار: دكتر حسين مختاري هشي

ویراستار چکیده های انگلیسی: مهدی کریمی

اين فصلنامه براساس پروانه انتشار شماره ۱۲۴/۱۵۷۳ تاريخ ۸۴/۴/۲۹ هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر مي‌شود و به موجب مجوز شماره ۳/۲۹۱۰/۴۷۴ تاريخ ۸۳/۵/۲۶ کميسيون بررسي نشريات علمي کشور داراي درجه علمي ـ پژوهشي مي‌باشد.