اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 سخنرانی علمی با عنوان ابتکار یک کمربند یک راه( جاده ابریشم و جایگاه ایران) حمیدرضا نصرتی 40
2 کارگاه آینده پژوهی مقدماتی در سطح اساتید و دانشجویان حمیدرضا نصرتی 41
3 اطلاعیه انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 62
4 اطلاعیه عدم تمدید عضویت و صدور کارت حمیدرضا نصرتی 73
5 بحران سوم ژئواستراتژیک جهان و تاثیرات ژئوپلیتیکی آن حمیدرضا نصرتی 116
6 اطلاعیه تمدید ارسال مقاله به همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 96
7 ژئوپلیتیک و توسعه محلی- منطقه ای رویکردی در پایداری شرق ایران حمیدرضا نصرتی 183
8 همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 156
9 برگزاری جلسه هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی، پژوهشای جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 135
10 گزارش نشست گفتگو محور شاخه دانشجويي انجمن ژئوپليتيك ايران شعبه خراسان رضوي حمیدرضا نصرتی 96
11 گزارش نشست علمی آقای دکتر طلعت بیک مصادق اف حمیدرضا نصرتی 83
12 خودکشی دختر اصفهانی؛ اگر جغرافیا بود.... حمیدرضا نصرتی 147
13 تمدید کارت عضویت حمیدرضا نصرتی 112
14 گزارش مجمع عمومی انتخابات انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی حمیدرضا نصرتی 107
15 گزارش بازدید از مرکز مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان حمیدرضا نصرتی 95
16 سخنرانی علمی منطق تحولات خاورمیانه حمیدرضا نصرتی 107
17 انتخابات شاخه دانشجویی انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی حمیدرضا نصرتی 89
18 فراخوان دریافت مقاله: همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 112
19 چهارمین دوره انتخاب برترین آثار علمی جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 83
20 کانال تلگرامی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 161