اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 انجمن ژئوپلیتیک ایران با مشارکت خانه فرهنگ ایده برگزار می کند: حمیدرضا نصرتی 34
2 سمپوزیوم تخصصی آب حمیدرضا نصرتی 87
3 گزارش سفر علمي – فرهنگي به خراسان جنوبي حمیدرضا نصرتی 77
4 بیانیه پایانی دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 51
5 دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 98
6 واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه ؛ گذشته ، حال ، اینده ؛ اسرائیل حمیدرضا نصرتی 102
7 آگهی تغییرات هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 123
8 پایان سال 1396، بیم ها و امیدها تحلیلی بر روندهای ژئوپلیتیکی محیط پیرامونی ایران حمیدرضا نصرتی 184
9 تبریک هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران به مناسبت عید نوروز حمیدرضا نصرتی 151
10 همایش ملی دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا برگزار شد حمیدرضا نصرتی 217
11 برنامه زمان بندی همایش دیپلماسی آب حمیدرضا نصرتی 248
12 نشانی محل برگزاری همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 217
13 گزارش سفر علمی- فرهنگی اعضای انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی به خلیج فارس حمیدرضا نصرتی 214
14 واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه ؛ گذشته ، حال ،آینده ؛ عربستان حمیدرضا نصرتی 237
15 نتایج داوری مقالات همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 281
16 دعوت به شرکت در همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 276
17 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 215
18 تصاویر سفر علمی و فرهنگی حمیدرضا نصرتی 207
19 سخنرانی علمی با عنوان ابتکار یک کمربند یک راه( جاده ابریشم و جایگاه ایران) حمیدرضا نصرتی 286
20 کارگاه آینده پژوهی مقدماتی در سطح اساتید و دانشجویان حمیدرضا نصرتی 282