برگزاری نشست مشترک انجمن ژئوپلیتیک ایران و موسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری موسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی، همایش بین المللی را با حضور متخصصین داخلی و خارجی در مهرماه سال جاری برگزار می کند. روز سه شنبه دوم خرداد ماه اولین جلسه کمیته علمی این همایش برگزار شد و مقرر شد عنوان دقیق این همایش تا جلسه بعدی کمیته علمی مشخص و نهایی شود.