سخنرانی علمی: چالش در روابط عربستان و قطر؛ ژئوپلیتیک عربی با زمینه ای ایرانی

  • PDF

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند:


سخنرانی علمی:

چالش در روابط عربستان و قطر؛ ژئوپلیتیک عربی با زمینه ای ایرانی


سخنران: دکتر حسین ربیعی؛ استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

 

زمان: دوشنبه 22 خرداد ماه 1396    ساعت 11 الی 13

مکان: دفتر انجمن ژئوپلیتیک ایران