پیامدهای امنیتی خروج ایالات متحده از توافقنامه پاریس

  • PDF

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند:


سخنرانی علمی:

پیامدهای امنیتی خروج ایالات متحده از توافقنامه پاریس


سخنران: دکتر مراد کاویانی راد؛

دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی


زمان: شنبه 20 خرداد ماه 1396  ساعت 10 الی 12

 

مکان: دفتر مرکزی انجمن ژئوپلیتیک ایران