بیانیه پایانی دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران

  • PDF

بیانیۀ پایانی دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و دومین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران با عنوان "ژئوپلیتیک و توسعه محلی- منطقه ای؛ رویکردی در پایداری شرق ایران" 28  و 29 فرودین ماه 1397 - دانشگاه بیرجند.