سمپوزیوم تخصصی آب

  • PDF

سمپزیوم تخصصی آب

امکان سنجی بهره گیری از ظرفیت های دریای عمام در تأمین آب کشور

زمان: 23اردیبهشت ماه 1397- تهران- خانه اندیشمندان عوم انسانی

لینک ثبت نام در نشست.