کتاب Seven critical lessons on geopolitics به همت انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران منتشر شد.

  • PDF

عنوان کتاب:  Seven critical lessons on geopolitics

پدید آور کتاب : دکتر اسکندر مرادی و سید شجاع نی نوا

انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران

Table of Contents

Preface ………………………………………………………….....................  7
Study Guide ……………………………………………………...............  9
Chapter 1. A Framework for Understanding Geopolitics ……..……..  11
Chapter 2. Critical Geopolitics …………...………………………...  40
Chapter 3. Postmodern Geopolitics ….……………………………  80
Chapter 4. Discourse ...………………………........ ………………….  128
Chapter 5. Power/Knowledge ….……………….………………...  161
Chapter 6. Geopolitical Discourse …..……………………………  193
Chapter 7. Toward A Green Geopolitics …..……………………...  221
Appendix I: Quick Vocabulary Help …..…………………………  260
Appendix II: Geographical Names  : Countries and Nationalities ….…278

Bibliographical References ………..………………………….  290