اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
101 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 540
102 تصاویر سفر علمی و فرهنگی حمیدرضا نصرتی 555
103 سخنرانی علمی با عنوان ابتکار یک کمربند یک راه( جاده ابریشم و جایگاه ایران) حمیدرضا نصرتی 662
104 کارگاه آینده پژوهی مقدماتی در سطح اساتید و دانشجویان حمیدرضا نصرتی 617
105 اطلاعیه انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 697
106 اطلاعیه عدم تمدید عضویت و صدور کارت حمیدرضا نصرتی 665
107 بحران سوم ژئواستراتژیک جهان و تاثیرات ژئوپلیتیکی آن حمیدرضا نصرتی 860
108 اطلاعیه تمدید ارسال مقاله به همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 790
109 ژئوپلیتیک و توسعه محلی- منطقه ای رویکردی در پایداری شرق ایران حمیدرضا نصرتی 973
110 همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 891
111 برگزاری جلسه هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی، پژوهشای جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 750
112 گزارش نشست گفتگو محور شاخه دانشجويي انجمن ژئوپليتيك ايران شعبه خراسان رضوي حمیدرضا نصرتی 694
113 گزارش نشست علمی آقای دکتر طلعت بیک مصادق اف حمیدرضا نصرتی 735
114 خودکشی دختر اصفهانی؛ اگر جغرافیا بود.... حمیدرضا نصرتی 752
115 تمدید کارت عضویت حمیدرضا نصرتی 704
116 گزارش مجمع عمومی انتخابات انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی حمیدرضا نصرتی 614
117 گزارش بازدید از مرکز مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان حمیدرضا نصرتی 673
118 سخنرانی علمی منطق تحولات خاورمیانه حمیدرضا نصرتی 622
119 انتخابات شاخه دانشجویی انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی حمیدرضا نصرتی 623
120 فراخوان دریافت مقاله: همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 601