اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
101 گزارش سفر علمي – فرهنگي به خراسان جنوبي حمیدرضا نصرتی 537
102 بیانیه پایانی دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 489
103 دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 562
104 واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه ؛ گذشته ، حال ، اینده ؛ اسرائیل حمیدرضا نصرتی 600
105 آگهی تغییرات هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 554
106 پایان سال 1396، بیم ها و امیدها تحلیلی بر روندهای ژئوپلیتیکی محیط پیرامونی ایران حمیدرضا نصرتی 665
107 تبریک هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران به مناسبت عید نوروز حمیدرضا نصرتی 525
108 همایش ملی دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا برگزار شد حمیدرضا نصرتی 581
109 برنامه زمان بندی همایش دیپلماسی آب حمیدرضا نصرتی 641
110 نشانی محل برگزاری همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 598
111 گزارش سفر علمی- فرهنگی اعضای انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی به خلیج فارس حمیدرضا نصرتی 578
112 واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه ؛ گذشته ، حال ،آینده ؛ عربستان حمیدرضا نصرتی 633
113 نتایج داوری مقالات همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 696
114 دعوت به شرکت در همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 690
115 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 561
116 تصاویر سفر علمی و فرهنگی حمیدرضا نصرتی 577
117 سخنرانی علمی با عنوان ابتکار یک کمربند یک راه( جاده ابریشم و جایگاه ایران) حمیدرضا نصرتی 687
118 کارگاه آینده پژوهی مقدماتی در سطح اساتید و دانشجویان حمیدرضا نصرتی 644
119 اطلاعیه انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 724
120 اطلاعیه عدم تمدید عضویت و صدور کارت حمیدرضا نصرتی 691