اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
21 اطلاعیه انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 302
22 اطلاعیه عدم تمدید عضویت و صدور کارت حمیدرضا نصرتی 295
23 بحران سوم ژئواستراتژیک جهان و تاثیرات ژئوپلیتیکی آن حمیدرضا نصرتی 336
24 اطلاعیه تمدید ارسال مقاله به همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 334
25 ژئوپلیتیک و توسعه محلی- منطقه ای رویکردی در پایداری شرق ایران حمیدرضا نصرتی 500
26 همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 377
27 برگزاری جلسه هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی، پژوهشای جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 332
28 گزارش نشست گفتگو محور شاخه دانشجويي انجمن ژئوپليتيك ايران شعبه خراسان رضوي حمیدرضا نصرتی 299
29 گزارش نشست علمی آقای دکتر طلعت بیک مصادق اف حمیدرضا نصرتی 289
30 خودکشی دختر اصفهانی؛ اگر جغرافیا بود.... حمیدرضا نصرتی 320
31 تمدید کارت عضویت حمیدرضا نصرتی 288
32 گزارش مجمع عمومی انتخابات انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی حمیدرضا نصرتی 249
33 گزارش بازدید از مرکز مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان حمیدرضا نصرتی 247
34 سخنرانی علمی منطق تحولات خاورمیانه حمیدرضا نصرتی 256
35 انتخابات شاخه دانشجویی انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی حمیدرضا نصرتی 246
36 فراخوان دریافت مقاله: همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 230
37 چهارمین دوره انتخاب برترین آثار علمی جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 234
38 کانال تلگرامی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 528
39 سخنرانی دکتر جواد اطاعت با عنوان: توسعه و توسعه نیافتگی در ایران حمیدرضا نصرتی 230
40 گزارش نشست تخصصی مرزبانی خراسان رضوی؛ مأموریت ها و جایگاه پژوهش درآن حمیدرضا نصرتی 183