اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
21 گزارش سفر علمي – فرهنگي به خراسان جنوبي حمیدرضا نصرتی 215
22 بیانیه پایانی دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 176
23 دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 240
24 واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه ؛ گذشته ، حال ، اینده ؛ اسرائیل حمیدرضا نصرتی 248
25 آگهی تغییرات هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 235
26 پایان سال 1396، بیم ها و امیدها تحلیلی بر روندهای ژئوپلیتیکی محیط پیرامونی ایران حمیدرضا نصرتی 288
27 تبریک هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران به مناسبت عید نوروز حمیدرضا نصرتی 229
28 همایش ملی دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا برگزار شد حمیدرضا نصرتی 292
29 برنامه زمان بندی همایش دیپلماسی آب حمیدرضا نصرتی 327
30 نشانی محل برگزاری همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 298
31 گزارش سفر علمی- فرهنگی اعضای انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی به خلیج فارس حمیدرضا نصرتی 286
32 واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه ؛ گذشته ، حال ،آینده ؛ عربستان حمیدرضا نصرتی 322
33 نتایج داوری مقالات همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 369
34 دعوت به شرکت در همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 367
35 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 285
36 تصاویر سفر علمی و فرهنگی حمیدرضا نصرتی 271
37 سخنرانی علمی با عنوان ابتکار یک کمربند یک راه( جاده ابریشم و جایگاه ایران) حمیدرضا نصرتی 374
38 کارگاه آینده پژوهی مقدماتی در سطح اساتید و دانشجویان حمیدرضا نصرتی 355
39 اطلاعیه انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 386
40 اطلاعیه عدم تمدید عضویت و صدور کارت حمیدرضا نصرتی 387