اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
21 برنامه زمان بندی همایش دیپلماسی آب حمیدرضا نصرتی 300
22 نشانی محل برگزاری همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 273
23 گزارش سفر علمی- فرهنگی اعضای انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی به خلیج فارس حمیدرضا نصرتی 260
24 واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه ؛ گذشته ، حال ،آینده ؛ عربستان حمیدرضا نصرتی 289
25 نتایج داوری مقالات همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 335
26 دعوت به شرکت در همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 332
27 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 257
28 تصاویر سفر علمی و فرهنگی حمیدرضا نصرتی 247
29 سخنرانی علمی با عنوان ابتکار یک کمربند یک راه( جاده ابریشم و جایگاه ایران) حمیدرضا نصرتی 342
30 کارگاه آینده پژوهی مقدماتی در سطح اساتید و دانشجویان حمیدرضا نصرتی 327
31 اطلاعیه انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 355
32 اطلاعیه عدم تمدید عضویت و صدور کارت حمیدرضا نصرتی 351
33 بحران سوم ژئواستراتژیک جهان و تاثیرات ژئوپلیتیکی آن حمیدرضا نصرتی 392
34 اطلاعیه تمدید ارسال مقاله به همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 379
35 ژئوپلیتیک و توسعه محلی- منطقه ای رویکردی در پایداری شرق ایران حمیدرضا نصرتی 539
36 همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 423
37 برگزاری جلسه هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی، پژوهشای جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 390
38 گزارش نشست گفتگو محور شاخه دانشجويي انجمن ژئوپليتيك ايران شعبه خراسان رضوي حمیدرضا نصرتی 349
39 گزارش نشست علمی آقای دکتر طلعت بیک مصادق اف حمیدرضا نصرتی 357
40 خودکشی دختر اصفهانی؛ اگر جغرافیا بود.... حمیدرضا نصرتی 377