اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
61 دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 506
62 واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه ؛ گذشته ، حال ، اینده ؛ اسرائیل حمیدرضا نصرتی 528
63 آگهی تغییرات هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 483
64 پایان سال 1396، بیم ها و امیدها تحلیلی بر روندهای ژئوپلیتیکی محیط پیرامونی ایران حمیدرضا نصرتی 595
65 تبریک هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران به مناسبت عید نوروز حمیدرضا نصرتی 480
66 همایش ملی دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا برگزار شد حمیدرضا نصرتی 530
67 برنامه زمان بندی همایش دیپلماسی آب حمیدرضا نصرتی 579
68 نشانی محل برگزاری همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 541
69 گزارش سفر علمی- فرهنگی اعضای انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی به خلیج فارس حمیدرضا نصرتی 518
70 واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه ؛ گذشته ، حال ،آینده ؛ عربستان حمیدرضا نصرتی 571
71 نتایج داوری مقالات همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 641
72 دعوت به شرکت در همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 639
73 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 509
74 تصاویر سفر علمی و فرهنگی حمیدرضا نصرتی 516
75 سخنرانی علمی با عنوان ابتکار یک کمربند یک راه( جاده ابریشم و جایگاه ایران) حمیدرضا نصرتی 635
76 کارگاه آینده پژوهی مقدماتی در سطح اساتید و دانشجویان حمیدرضا نصرتی 585
77 اطلاعیه انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 650
78 اطلاعیه عدم تمدید عضویت و صدور کارت حمیدرضا نصرتی 636
79 بحران سوم ژئواستراتژیک جهان و تاثیرات ژئوپلیتیکی آن حمیدرضا نصرتی 800
80 اطلاعیه تمدید ارسال مقاله به همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 749