اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
61 اطلاعیه عدم تمدید عضویت و صدور کارت حمیدرضا نصرتی 463
62 بحران سوم ژئواستراتژیک جهان و تاثیرات ژئوپلیتیکی آن حمیدرضا نصرتی 541
63 اطلاعیه تمدید ارسال مقاله به همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 504
64 ژئوپلیتیک و توسعه محلی- منطقه ای رویکردی در پایداری شرق ایران حمیدرضا نصرتی 680
65 همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 574
66 برگزاری جلسه هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی، پژوهشای جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 522
67 گزارش نشست گفتگو محور شاخه دانشجويي انجمن ژئوپليتيك ايران شعبه خراسان رضوي حمیدرضا نصرتی 471
68 گزارش نشست علمی آقای دکتر طلعت بیک مصادق اف حمیدرضا نصرتی 488
69 خودکشی دختر اصفهانی؛ اگر جغرافیا بود.... حمیدرضا نصرتی 514
70 تمدید کارت عضویت حمیدرضا نصرتی 449
71 گزارش مجمع عمومی انتخابات انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی حمیدرضا نصرتی 394
72 گزارش بازدید از مرکز مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان حمیدرضا نصرتی 456
73 سخنرانی علمی منطق تحولات خاورمیانه حمیدرضا نصرتی 424
74 انتخابات شاخه دانشجویی انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی حمیدرضا نصرتی 418
75 فراخوان دریافت مقاله: همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 392
76 چهارمین دوره انتخاب برترین آثار علمی جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 397
77 کانال تلگرامی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 949
78 سخنرانی دکتر جواد اطاعت با عنوان: توسعه و توسعه نیافتگی در ایران حمیدرضا نصرتی 420
79 گزارش نشست تخصصی مرزبانی خراسان رضوی؛ مأموریت ها و جایگاه پژوهش درآن حمیدرضا نصرتی 357
80 هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حمیدرضا نصرتی 323