اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
81 بیانیه پایانی دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 458
82 دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 536
83 واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه ؛ گذشته ، حال ، اینده ؛ اسرائیل حمیدرضا نصرتی 559
84 آگهی تغییرات هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 518
85 پایان سال 1396، بیم ها و امیدها تحلیلی بر روندهای ژئوپلیتیکی محیط پیرامونی ایران حمیدرضا نصرتی 625
86 تبریک هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران به مناسبت عید نوروز حمیدرضا نصرتی 497
87 همایش ملی دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا برگزار شد حمیدرضا نصرتی 552
88 برنامه زمان بندی همایش دیپلماسی آب حمیدرضا نصرتی 602
89 نشانی محل برگزاری همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 568
90 گزارش سفر علمی- فرهنگی اعضای انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی به خلیج فارس حمیدرضا نصرتی 543
91 واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه ؛ گذشته ، حال ،آینده ؛ عربستان حمیدرضا نصرتی 595
92 نتایج داوری مقالات همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 664
93 دعوت به شرکت در همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 658
94 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 531
95 تصاویر سفر علمی و فرهنگی حمیدرضا نصرتی 540
96 سخنرانی علمی با عنوان ابتکار یک کمربند یک راه( جاده ابریشم و جایگاه ایران) حمیدرضا نصرتی 653
97 کارگاه آینده پژوهی مقدماتی در سطح اساتید و دانشجویان حمیدرضا نصرتی 607
98 اطلاعیه انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 681
99 اطلاعیه عدم تمدید عضویت و صدور کارت حمیدرضا نصرتی 657
100 بحران سوم ژئواستراتژیک جهان و تاثیرات ژئوپلیتیکی آن حمیدرضا نصرتی 840