معرفی کتاب

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 کتاب فلسفۀ جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 136
2 کتاب «درآمدی بر امنیت پایدار مرز و مناطق مرزی (با تأکید بر مرزهای شرقی)» توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 193
3 کتاب دیپلماسی و مدیریت سیاسی شهر (مفاهیم، الگوها و مناسبات در فضای شهر) حمیدرضا نصرتی 292
4 کتاب هندسه سرزمین و مرز کشورها حمیدرضا نصرتی 285
5 نگرشی نو به ژئوپلیتیک خاورمیانه (بنیان‌ها، نظریه‌ها و کنشگران) حمیدرضا نصرتی 352
6 ژئواکونومیک با رویکردی به وضعیت اقتصادی در نظام بین الملل حمیدرضا نصرتی 514
7 دیدگاهی نوین به مشارکت سیاسی در ایران (با تأکید بر نقش فضای سایبر در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم حمیدرضا نصرتی 537
8 ژئوپلیتیک و مخاطرات انسانی حمیدرضا نصرتی 791
9 ژئوپلیتیک و روابط منطقه ای ایران حمیدرضا نصرتی 805
10 سیر تحول نظریه ها و رویکردها در فلسفه جغرافیا حمیدرضا نصرتی 1106
11 مبانی جغرافیای سیاسی شهر حمیدرضا نصرتی 846
12 کتاب شرحی بر قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری حمیدرضا نصرتی 642
13 ژئوپولیتیک گردشگری و همگرایی منطقه‌‎ای (ایران و جمهوری آذربایجان) حمیدرضا نصرتی 653
14 حکمروایی تغییر آب و هوا حمیدرضا نصرتی 750
15 علل پیدایش و بقای کشور ایران حمیدرضا نصرتی 569
16 سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی سنتی و مدرن حمیدرضا نصرتی 950
17 زیست‌سیاست: درآمدی پیشرفته حمیدرضا نصرتی 894
18 آمایش و سازماندهی سیاسی مناطق مرزی حمیدرضا نصرتی 1069
19 ژئوپلیتیک برای همه حمیدرضا نصرتی 1000
20 قدرت شهرها در روابط بین‌الملل حمیدرضا نصرتی 805