معرفی کتاب

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 کتاب دیپلماسی و مدیریت سیاسی شهر (مفاهیم، الگوها و مناسبات در فضای شهر) حمیدرضا نصرتی 114
2 کتاب هندسه سرزمین و مرز کشورها حمیدرضا نصرتی 93
3 نگرشی نو به ژئوپلیتیک خاورمیانه (بنیان‌ها، نظریه‌ها و کنشگران) حمیدرضا نصرتی 153
4 ژئواکونومیک با رویکردی به وضعیت اقتصادی در نظام بین الملل حمیدرضا نصرتی 397
5 دیدگاهی نوین به مشارکت سیاسی در ایران (با تأکید بر نقش فضای سایبر در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم حمیدرضا نصرتی 471
6 ژئوپلیتیک و مخاطرات انسانی حمیدرضا نصرتی 711
7 ژئوپلیتیک و روابط منطقه ای ایران حمیدرضا نصرتی 713
8 سیر تحول نظریه ها و رویکردها در فلسفه جغرافیا حمیدرضا نصرتی 1027
9 مبانی جغرافیای سیاسی شهر حمیدرضا نصرتی 769
10 کتاب شرحی بر قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری حمیدرضا نصرتی 585
11 ژئوپولیتیک گردشگری و همگرایی منطقه‌‎ای (ایران و جمهوری آذربایجان) حمیدرضا نصرتی 593
12 حکمروایی تغییر آب و هوا حمیدرضا نصرتی 710
13 علل پیدایش و بقای کشور ایران حمیدرضا نصرتی 527
14 سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی سنتی و مدرن حمیدرضا نصرتی 906
15 زیست‌سیاست: درآمدی پیشرفته حمیدرضا نصرتی 848
16 آمایش و سازماندهی سیاسی مناطق مرزی حمیدرضا نصرتی 1010
17 ژئوپلیتیک برای همه حمیدرضا نصرتی 920
18 قدرت شهرها در روابط بین‌الملل حمیدرضا نصرتی 758
19 دیدگاههای تئوریک در خصوص حکمرانی دولتی حمیدرضا نصرتی 962
20 اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک حمیدرضا نصرتی 1434