معرفی کتاب

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 درآمدی بر مبانی و سنجش قدرت ملی با مقایسه قدرت ملی ایران و عراق در دوره دفاع مقدس حمیدرضا نصرتی 119
2 هيدروپليتيك سویه ها و رویکردها حمیدرضا نصرتی 145
3 کتاب فلسفۀ جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 380
4 کتاب «درآمدی بر امنیت پایدار مرز و مناطق مرزی (با تأکید بر مرزهای شرقی)» توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 415
5 کتاب دیپلماسی و مدیریت سیاسی شهر (مفاهیم، الگوها و مناسبات در فضای شهر) حمیدرضا نصرتی 530
6 کتاب هندسه سرزمین و مرز کشورها حمیدرضا نصرتی 508
7 نگرشی نو به ژئوپلیتیک خاورمیانه (بنیان‌ها، نظریه‌ها و کنشگران) حمیدرضا نصرتی 557
8 ژئواکونومیک با رویکردی به وضعیت اقتصادی در نظام بین الملل حمیدرضا نصرتی 631
9 دیدگاهی نوین به مشارکت سیاسی در ایران (با تأکید بر نقش فضای سایبر در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم حمیدرضا نصرتی 631
10 ژئوپلیتیک و مخاطرات انسانی حمیدرضا نصرتی 928
11 ژئوپلیتیک و روابط منطقه ای ایران حمیدرضا نصرتی 951
12 سیر تحول نظریه ها و رویکردها در فلسفه جغرافیا حمیدرضا نصرتی 1254
13 مبانی جغرافیای سیاسی شهر حمیدرضا نصرتی 972
14 کتاب شرحی بر قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری حمیدرضا نصرتی 738
15 ژئوپولیتیک گردشگری و همگرایی منطقه‌‎ای (ایران و جمهوری آذربایجان) حمیدرضا نصرتی 748
16 حکمروایی تغییر آب و هوا حمیدرضا نصرتی 841
17 علل پیدایش و بقای کشور ایران حمیدرضا نصرتی 652
18 سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی سنتی و مدرن حمیدرضا نصرتی 1056
19 زیست‌سیاست: درآمدی پیشرفته حمیدرضا نصرتی 978
20 آمایش و سازماندهی سیاسی مناطق مرزی حمیدرضا نصرتی 1165