سخنرانی های برگزارشده

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 دانلود فایل سخنرانی آقای دکتر رسول افضلی در مورد کاربرد روش های فرااثبات گرایی 3987
2 جلسه سخنرانی دکتر رسول افضلی با عنوان کاربرد روش های فرا اثبات گرایی 3512
3 سخنرانی علمی "کاربرد روش های فرااثبات گرایی در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک 3274
4 گزارش سخنرانی علمی سیاست خارجی و توسعه در ایران 2912
5 جلسه سخنرانی دکتر جواد اطاعت برگزار گردید 3399
6 گزارش سخنرانی علمی نگاهی انتقادی به مبانی و مدعیان ژئوپلیتیک انتقادی (پست مدرن) 3077
7 گزارش سخنرانی علمی دولت های فرومانده تهدیدی برای قدرت های جهانی و منطقه ای 3291
8 گزارش سخنرانی علمی فرجام سوریه 3084
9 گزارش سخنرانی علمی آفریقای جنوبی یک الگوی موفق در فرایند گذار از آپارتاید به نظامی دموکراتیک 3241
10 گزارش سخنرانی علمی نقش و جایگاه نیروی دریایی در تأمین امنیت منطقه ژئوپلیتیکی خلیج‌فارس 4142