یازدهمین کنگره سالانه انجمن ژئوپلیتیک ایران

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح برگزار میکند.....

یازدهمین کنگره سالانه انجمن ژئوپلیتیک ایران....
«تحولات ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا در قرن 21»....

مهلت ارسال مقالات: 30 دی ماه 1399
تاریخ برگزاری کنگره: 27 بهمن ماه 1399