حق عضویت

حق عضویت سالیانه انجمن ژئوپلیتیک ایران به شرح زیر است:

 

1- عضویت پیوسته (75۰.۰۰۰ ریال)

2- عضویت وابسته  ( 5۰۰.۰۰۰ ریال)

3- عضویت دانشجویی(1۰۰.۰۰۰ ریال)

 

شماره کارت بانکی انجمن ژئوپلیتیک ایران: 8539 0041   8370   5859

آخرین به روز رسانی در جمعه 11 اسفند 1396 ساعت 00:37