هیات مدیره فعلی - چهارمین هیات مدیره انجمن

  • PDF
فهرست مطلب
هیات مدیره فعلی
پنجمین هیات مدیره انجمن
چهارمین هیات مدیره انجمن
سومین هیات مدیره انجمن
دومین هیات مدیره انجمن
اولین هیات مدیره انجمن
تمامی صفحات

چهارمین هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران


1-    آقای دکتر عزت ا.... عزتی (رئیس هیأت مدیره)

2-    آقای دکتر سید یحیی صفوی (نائب رئیس هیأت مدیره)

3-    آقای دکتر غلامحسن حیدری  (دبیر انجمن)

4-    آقای دکتر مرتضی قورچی (خزانه دار)

5-     آقای دکتر  محمد حسن نامی (عضو هیات مدیره)

بازرسان اصلی

1-     آقای دکتر محمدرضا  حافظ نیا

2-    آقای ابراهیم  رومیناآخرین به روز رسانی در پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 22:30