هیات مدیره فعلی - سومین هیات مدیره انجمن

  • PDF
فهرست مطلب
هیات مدیره فعلی
پنجمین هیات مدیره انجمن
چهارمین هیات مدیره انجمن
سومین هیات مدیره انجمن
دومین هیات مدیره انجمن
اولین هیات مدیره انجمن
تمامی صفحات

 

سومین هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

1-    آقای دکتر عزت ا...  عزتی  (رئیس هیأت مدیره)

2-    آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا (نائب رئیس هیأت مدیره)

3-    آقای دکتر محمد اخباری  (خزانه دار و دبیر انجمن)

4-    آقای دکتر سید یحیی صفوی

5-    خانم دکتر  زهرا پیشگاهی فرد

بازرسان اصلی

1-    آقای دکتر هادی اعظمی

2-    آقای ابراهیم رومینا

 آخرین به روز رسانی در پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 22:30