هیات مدیره فعلی - اولین هیات مدیره انجمن

  • PDF
فهرست مطلب
هیات مدیره فعلی
پنجمین هیات مدیره انجمن
چهارمین هیات مدیره انجمن
سومین هیات مدیره انجمن
دومین هیات مدیره انجمن
اولین هیات مدیره انجمن
تمامی صفحات

 

اولین هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

1-    خانم دکتر دره میرحیدر  (رئیس هیأت مدیره)

2-     آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا  (نایب رئیس)

3-    آقای دکتر محمد اخباری  (خزانه دار)

4-    خانم دکتر زهرا احمدی پور  (دبیر انجمن)

5-    آقای دکتر بهرام امیر احمدیان (مسئولیت پذیرش اعضا)

بازرسان اصلی

1-    آقای دکتر غلامحسن حیدری  (بازرس اصلی)

2-    آقای دکتر حمیدرضا محمدی (بازرس اصلی)آخرین به روز رسانی در پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 22:30