هیات مدیره فعلی

 

نهمین هیات مدیره انجمن ژپوپلیتیک ایران

 

دکتر سید یحیی صفوی

رئیس هیأت مدیره

 

دکتر یاشار ذکی

خزانه‌دار

 

 

دکتر  محمد اخباری

نایب رئیس هیأت مدیره

 

 

دکتر هادی اعظمی

عضو هیأت مدیره

 

دکتر حسین ربیعی

دبیر انجمن

 

 

 

دکتر مصطفی قادری حاجت

بازرس انجمن


 

مسلم نامدارزاده

بازرس انجمن

 

 

هشتمین هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

 

دکتر محمد حسین پاپلی یزدی

رئیس هیأت مدیره

 

دکتر جمال بافرانی

خزانه‌دار

 

دکتر یوسف زین العابدین

نایب رئیس هیأت مدیره

 

 

دکتر مراد کاویانی راد

دبیر انجمن

 

 

دکتر مهدی حسین پور مطلق

عضو هیأت مدیره

 

 

دکتر هادی اعظمی

بازرس انجمن

 

آقای هوشنگ بختیاری

بازرس انجمن

 

 

هفتمین هیات مدیره انجمن ژپوپلیتیک ایران

 

دکتر سید یحیی صفوی همامی

رئیس هیأت مدیره

 

دکتر نسرین خانیها

خزانه‌دار

 

 

 

دکتر  یدالله کریمی پور

نایب رئیس هیأت مدیره

 

 

دکتر هادی اعظمی

دبیر انجمن


 

دکتر یوسف زین العابدین

عضو هیأت مدیره

 

 

 

 

دکتر مراد کاویانی راد

بازرس انجمن

 

 

دکتر هادی زرقانی

بازرس انجمن

 

 

 


 

 

 

» ششمین هیات مدیره انجمن ژپوپلیتیک ایران

 

دکتر سید یحیی صفوی همامی

رئیس هیأت مدیره

 

دکتر نسرین خانیها

خزانه‌دار

 

 

دکتر محمد اخباری

نایب رئیس هیأت مدیره

 

 

دکتر هادی اعظمی

مسئول ارتباطات انجمن

 

دکتر مراد کاویانی راد

دبیر انجمن

 

 

 

 

دکتر ابراهیم رومینا

بازرس انجمن

 

مهدی حسین‌پور مطلق

بازرس انجمن

 


 

» پنجمین هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران


دکتر محمد رضا حافظ نیا
رئیس هیات مدیره

دکتر عبدالرضا فرجی راد
نایب رئیس هیات مدیره

دکتر غلامحسین حیدری
دبیر انجمن

دکتر مرتضی قورچی
خزانه دار

دکتر مراد کاویانی راد
عضو هیات مدیره

 

بازرسان اصلی

1-     آقای دکتر سید یحیی رحیم صفوی

2-    آقای دکتر کیومرث یزدان­پناه


چهارمین هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران


1-    آقای دکتر عزت ا.... عزتی (رئیس هیأت مدیره)

2-    آقای دکتر سید یحیی صفوی (نائب رئیس هیأت مدیره)

3-    آقای دکتر غلامحسن حیدری  (دبیر انجمن)

4-    آقای دکتر مرتضی قورچی (خزانه دار)

5-     آقای دکتر  محمد حسن نامی (عضو هیات مدیره)

بازرسان اصلی

1-     آقای دکتر محمدرضا  حافظ نیا

2-    آقای ابراهیم  رومینا


 

سومین هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

1-    آقای دکتر عزت ا...  عزتی  (رئیس هیأت مدیره)

2-    آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا (نائب رئیس هیأت مدیره)

3-    آقای دکتر محمد اخباری  (خزانه دار و دبیر انجمن)

4-    آقای دکتر سید یحیی صفوی

5-    خانم دکتر  زهرا پیشگاهی فرد

بازرسان اصلی

1-    آقای دکتر هادی اعظمی

2-    آقای ابراهیم رومینا

 


 

دومین هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

1-     خانم دکتر دره  میرحیدر  (رئیس هیات مدیره)

2-    آقای دکتر محمد اخباری (نائب رئیس  هیات مدیره)

3-    آقای دکتر غلامحسن حیدری  (خزانه دار)

4-    آقای دکتر هادی اعظمی  (دبیر انجمن)

5-    آقای دکتر بهرام  امیراحمدیان  (عضو هیأت مدیره)

 

بازرسان اصلی

1-    آقای دکتر حمیدرضا  محمدی

2-     خانم مریم امیدی


 

اولین هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

1-    خانم دکتر دره میرحیدر  (رئیس هیأت مدیره)

2-     آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا  (نایب رئیس)

3-    آقای دکتر محمد اخباری  (خزانه دار)

4-    خانم دکتر زهرا احمدی پور  (دبیر انجمن)

5-    آقای دکتر بهرام امیر احمدیان (مسئولیت پذیرش اعضا)

بازرسان اصلی

1-    آقای دکتر غلامحسن حیدری  (بازرس اصلی)

2-    آقای دکتر حمیدرضا محمدی (بازرس اصلی)

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 22:30