اطلاعیه

  • PDF

برای نخستین بار پس از 6 سال مجله ژئوپلیتیک در رتبه پایگاه استنادی اسکوپوس حائز رتبه Q3 گردید.