مراسم بزرگداشت (مجازی) دکتر دره میرحیدر

  • PDF

انجمن مفاخر علمی و فرهنگی برگزار میکند.........

 

زمان: سه شنبه 17 تیر ماه  1399 ...

ساعت 17 تا 19

سخنرانان:

دکتر حسن بلخاری قهی

دکتر محمدرضا حافظ نیا

دکتر ابراهیم مقیمی

دکتر زهرا احمدی پور

دکتر یاشار ذکی