مقاله طرح تحول بنیادین ساختار سازمانی و دستگاه اداری حکومت جمهوری اسلامی ایران

  • PDF

نوشته جناب آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا که درسال 1391 و در همایش جغرافیای سیاسی کاربردی که از سوی انجمن ژئوپلیتیک در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد ارائه گردید.
بنظر میرسد طرح مزبور یکی از نیازهای اساسی کشور برای ساماندهی ساختار اداری حکومتی کارامد برای اداره بهینه امور کشور می باشد. امید است اعضای انجمن بویژه اساتید و دانشجویان عزیز این رشته، با مطالعه این مقاله با نقش جغرافیای سیاسی در ساماندهی ساختارهای اداری حکومتی و دولتی آشنا شوند.

http://s13.picofile.com/file/8402010184/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf.html