سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی1)

  • PDF

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی به صورت مجازی برگزار میکند:
سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست
وبینار تخصصی 1
دریا و توسعه (بحثی در ساحل شناسی)
سخنران: پروفسور یداله کریمی پور (استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی)
زمان: امروز سه شنبه 7 مرداد 1399

لینک ورود:


https://vc3.khu.ac.ir/rq7t2occ50pc/ورود کلیه علاقمندان آزاد است.