سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی2)

  • PDF

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی به صورت مجازی برگزار میکند:

سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست
وبینار تخصصی 2

ورزش به مثابه‌ی کارت بازی در ژئوپلیتیک
سخنران: دکتر افشین متقی (دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی)

زمان: سه شنبه 21 مرداد 1399
ساعت:  18 تا 20

لینک ورود:


https://vc3.khu.ac.ir/ra7chmp4plry/

ورود برای عموم علاقمندان آزاد است.