سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی3)

  • PDF

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی  برگزار می کند:

سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست
وبینار تخصصی 3

فضا از منظر ژئوپلیتیک انتقادی
سخنران: آیدین ترکمه (دانشجوی دوره دکترا جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر دانشگاه یورک کانادا)

زمان: سه شنبه 28 مرداد 1399
ساعت:  18 تا 20
لینک ورود:


https://vc3.khu.ac.ir/riq73jkimpl9/ورود برای عموم علاقمندان آزاد است.