سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی اول)

  • PDF

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند:

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست ...

گفتگوی اول ...

«از وستفالیا تا پسا کرونا، مروری بر کارکرد مرزهای بین المللی»

سخنران: دکترسید هادی زرقانی (دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد)

زمان: سه شنبه 4 شهریور  1399 -  ساعت:  21 تا 22

مجری برگزاری: سید محمد تقی رئیس السادات

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایرانhttps://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic


با سخنرانی های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.