سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی دوم)

  • PDF

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند:

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست ...

گفتگوی دوم ...

با عنوان: ابَر بحران آب، چالش موجودیت‌ ستیز ایران...

سخنران: دکتر سهراب عسگری: استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور...

زمان: سه شنبه 11 شهریور  1399 -  
ساعت:  21 تا 22..


مجری برگزاری: سید محمد تقی رئیس السادات

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایرانhttps://www.instagram.com/iranianassociationofgeopoliticبا سخنرانی‌های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 15:47