سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی سوم)

  • PDF

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند:

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست....

گفتگوی سوم ...


عنوان: پسا کرونا: رابطه حکومت‌ها و ملت‌ها...

سخنران: سرکار خانم دلارام قندچی (دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی)...
زمان: سه شنبه 18 شهریور  1399 -      ساعت:  21 تا 22

مجری برگزاری: سید محمد تقی رئیس السادات

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایرانhttps://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic


با سخنرانی‌های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.