سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی چهارم)

  • PDF

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند:

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست...

گفتگوی چهارم....

عنوان سخنرانی:

انتشار ویروس کرونا و بی‌عدالتی فضایی / جغرافیایی....

سخنران:

دکتر مصطفی قادری حاجت (استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس)....

زمان: سه شنبه 25 شهریور  1399 -
ساعت:  21 تا 22

مجری برگزاری: سید محمد تقی رئیس‌السادات....

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایرانhttps://www.instagram.com/iranianassociationofgeopoliticبا سخنرانی های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 11:45