سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی پنجم)

  • PDF

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند...

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست ....

گفتگوی پنجم ....

عنوان سخنرانی:

تبیین نقش ورزش در مناسبات سیاست، قدرت و جغرافیا - ژئوپلیتیک ورزش....

سخنران:

سید محمد تقی رئیس‌السادات: دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

زمان:....

سه شنبه 1 مهر  1399

ساعت:  21 تا 22

مجری برگزاری: دکتر حسین ربیعی، مدرس جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران

https://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic


با سخنرانی‌های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.