سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی هفتم)

  • PDF

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند....

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست...

گفتگوی هفتم ...


سخنران:

سید نادر نوربخش: کاندیدای دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

عنوان سخنرانی:

بررسی رشد ملی گرایی در اروپا در دوره پسا کرونا

زمان:

سه شنبه 15 مهر  1399 -

ساعت:  21 تا 22

مجری برگزاری : سید محمد تقی رئیس السادات

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایرانhttps://www.instagram.com/iranianassociationofgeopoliticبا سخنرانی های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

 

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 16:57