گفتگوی نهم

  • PDF

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند....

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست...

گفتگوی نهم ...


سخنران:

آرش قربانی سپهر: کاندیدای دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و دانشجوی نخبه کشور

عنوان سخنرانی:

ایران آینده با محیط زیست شکننده ( آیا فرصت بازگشت از راه‌های اشتباه گذشته در خصوص محیط زیست وجود دارد؟)

زمان:

سه شنبه 6 آبان 1399 -

ساعت:  21 تا 22

مجری برگزاری : سید محمد تقی رئیس السادات

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران

https://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic

 

با سخنرانی های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 06 آبان 1399 ساعت 17:20