سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی هشتم)

  • PDF

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند....

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست ...

گفتگوی هشتم ...

سخنران:

سامان خلیلیان: معاون فرهنگی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، کاندیدای دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

عنوان سخنرانی:
بررسی نسبت هنر با سیاست، جغرافیا و قدرت (ژئوپلیتیک هنر)

زمان:

سه شنبه 22 مهر  1399 -  ساعت:  21 تا 22

مجری برگزاری : سید محمد تقی رئیس السادات

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایرانhttps://www.instagram.com/iranianassociationofgeopoliticبا سخنرانی های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.