سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی دهم)

  • PDF

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند.

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست ....

گفتگوی دهم...

سخنران:

دکتر حسین مختاری هشی: استادیار دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه اصفهان


عنوان سخنرانی:

استراتژی های ژئواکونوميکی در نظام بين الملل

 

زمان:

سه شنبه  ۲۰ اَبان ۱۳۹۹ -  ساعت:  ۲۱ تا ۲۲

مجری برگزاری : دکتر سید محمد تقی رئیس السادات

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایرانhttps://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic

با سخنرانی های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

#انجمن_ژئوپلیتیک_ایران
#جغرافیای_سیاسی
#ژئوپلیتیک
#گفتگوی_زنده
#استراتژی
#ژئواکونومی
#نظام_بین_الملل
#دکتر_حسین_مختاری_هشی
#دانشگاه_اصفهان