سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی دوازدهم)

  • PDF

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند.....

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست....

گفتگوی دوازدهم....


سخنران:

دکتر محسن جان پرور: استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد....

عنوان سخنرانی:

ژئوپلیتیک (آنچه هست و آنچه باید باشد)....

زمان:

سه شنبه  ۱۱ آذر ۱۳۹۹ -  ساعت:  ۲۱ تا ۲۲

مجری برگزاری : دکتر سید محمد تقی رئیس السادات

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایرانhttps://www.instagram.com/iranianassociationofgeopoliticبا سخنرانی های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

#انجمن_ژئوپلیتیک_ایران
#جغرافیای_سیاسی
#ژئوپلیتیک
#گفتگوی_زنده
#ژئوپلیتیک_سنتی
#ژئوپلیتیک_مدرن
#ژئوپلیتیک_پست_مدرن
#دکتر_محسن_جان_پرور
#دانشگاه_فردوسی_مشهد

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 19:30