سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی5)

  • PDF

سلسله درس‌گفتارهای جغرافیا و سیاست....

وبینار تخصصی 5 ....

سخنران:
دکتر مرتضی قورچی....
استادیار جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک دانشگاه شهید بهشتی....

عنوان سخنرانی:

نقد و بررسی آرا و نظریات کارل اشمیت در جغرافیای سیاسی....

برگزارکنندگان:
معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
انجمن ژئوپلیتیک ایران

زمان برگزاری:

سه شنبه18 آذرماه ۱۳۹۹ ساعت18 الی 20

لینک ورود:


http://vc2.khu.ac.ir/rht0nwxj50ai/