وبینار تخصصی نقد کتاب نگرشی نو به ژئوپلیتیک خاورمیانه (بنیان ها، نظریه ها و کنشگران)

  • PDF

وبینار تخصصی نقد کتاب به مناسبت هفته پژوهش...

عنوان کتاب: نگرشی نو به ژئوپلیتیک خاورمیانه (بنیان ها، نظریه ها و کنشگران) ......

تالیف: دکتر افشین متقی و دکتر محمدرضا عبدالله پور ....

دبیر جلسه: دکتر حسین ربیعی....

داوران: دکتر مراد کاویانی راد - دکتر ابراهیم رومینا ....

زمان: شنبه 22 آذر 1399  ساعت 18 تا 20

دسترسی از طریق Adobe connect

لینک دسترسی:


http://vc2.khu.ac.ir/geoplitic1/


ورود برای عموم آزاد است.