سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی سیزدهم)

  • PDF

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند.
سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست ....

گفتگوی سیزدهم....

سخنران:
محمود نورانی: کاندیدای دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

عنوان سخنرانی:

مفهوم سازی امنیت ملی و بین الملل در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

زمان:

سه شنبه  ۲ دی ۱۳۹۹ -  ساعت:  ۲۱ تا ۲۲

مجری برگزاری: دکتر سید محمد تقی رئیس الساداتپخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایرانhttps://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic

با سخنرانی های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

#انجمن_ژئوپلیتیک_ایران
#جغرافیای_سیاسی
#ژئوپلیتیک
#گفتگوی_زنده
#امنيت
#امنیت_ملی
#امنیت_بین_الملل
#محمود_نورانی
#دانشگاه_تربیت_مدرس