پیام تبریک

  • PDF

جناب آقای آرش قربانی سپهر (دانشجوی محترم دوره دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی).....

با سلام و احترام کسب دوباره عنوان افتخار آمیز جایزه دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 1400 - 1399 را به جنابعالی تبریک عرض می کنیم و آرزوی موفقیت های بیشتر برایتان داریم.

هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران