کارگاه آموزشی آنلاین

  • PDF

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی برگزار میکند....


دومین کارگاه آشنایی با سامانه های همانند جو و ثبت مدارک علمی در ایرانداک....

مدرس...
دکتر سید محمد تقی رئیس السادات (دانش آموخته جغرافیای سیاسی  دانشگاه خوارزمی)...


برگزارکنندگان:

انجمن ژئوپلیتیک ایران
معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی


زمان:

سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹ - ساعت ٢٠-١٨

از طریق سامانه مجازی دانشگاه خوارزمی و نرم افزار adobe connect :

لینک ورود به کارگاه:


http://vc2.khu.ac.ir/rnn0yrg4950o/

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 23 دی 1399 ساعت 13:39