اطلاعیه

  • PDF

لینک های مجازی نرم افزار Adobe connect
یازدهمین گنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران

افتتاحیه واختتامیه :

https://ad.ngo-ac.ir/ngo11/پنل مفاهیم  وبنیان های نظری :

https://ad.ngo-ac.ir/mafahim/پنل مطالعات کاربردی :

https://ad.ngo-ac.ir/motaleat/پنل تحولات ژئوپلیتیکی :

https://ad.ngo-ac.ir/tahavolat/پنل ایران وژئوپلیتیک :

https://ad.ngo-ac.ir/iran/