اطلاعیه

  • PDF

قابل توجه کاندیداهای محترم هیات مدیره و بازرسی و اعضای پیوسته انجمن ژئوپلیتیک که مجاز به شرکت در انتخابات انجمن می‌باشند..