سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی چهاردهم)

  • PDF

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند....

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست ...

گفتگوی چهاردهم....

جغرافیای سیاسی (آنچه هست و آنچه باید باشد) ...

سخنران: دکتر محسن جان پرور: استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

زمان: دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ -  ساعت:  ۲۰ تا ۲۱

مجری برگزاری: دکتر سید محمد تقی رئیس السادات - دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایرانhttps://www.instagram.com/iranianassociationofgeopoliticبا سخنرانی های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

#انجمن_ژئوپلیتیک_ایران
#جغرافیای_سیاسی
#ژئوپلیتیک
#گفتگوی_زنده
#ژئوپلیتیک_سنتی
#ژئوپلیتیک_مدرن
#ژئوپلیتیک_پست_مدرن
#دکتر_محسن_جان_پرور
#دانشگاه_فردوسی_مشهد

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 01 فروردين 1400 ساعت 15:37