نشست علمی هیدروپلیتیک ایران و افغانستان

  • PDF

انجمن ژئوپلیتیک ایران و گروه جغرافیای خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌کنند:

...نشست علمی «هیدروپلیتیک ایران و افغانستان »...

سخنرانان:
دکتر مراد کاویانی راد - دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی «راهبرد هیدروپلیتیک افعانستان و امنیت آبی شرق ایران»

دکتر احمد بخشی - دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند «مدیریت منابع آبی در افغانستان و چرایی تشدید اختلاف با ایران»

دکتر حسین فرجاد امین - پژوهشگر در حوزه هیدروپلیتیک «روئین تن سازی سیستان نقطه پایان رؤیای نفت در مقابل آب»

دکتر حسین رحیمی - پژوهشگر در حوزه افغانستان «هیدروپلیتیک هیرمند و حقابه ایران از رودخانه فرامرزی هیرمند»

دبیر نشست:
دکتر سید محمد تقی رئیس السادات (دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران)

زمان:
شنبه ۴ اردیبهشت ١۴٠٠
ساعت ٢١

پخش از طریق لینک زیر:


https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/geopoliticalلینک برنامه یک ربع قبل از  شروع نشست باز می شود.

ورود کلیه مخاطبان و سخنرانان با گزینه میهمان خواهد بود.

ورود برای عموم علاقمندان آزاد است.