تصاویری از جلسه مشترک انجمن علمی معلمان جغرافیای خراسان رضوی و انجمن ژئوپلیتیک ایران

  • PDF

تصاویری از جلسه مشترک انجمن علمی معلمان جغرافیای خراسان رضوی و انجمن ژئوپلیتیک ایران که با حضور دبیر انجمن، جناب آقای دکتر سید محمدتقی رئیس السادات در تاریخ 19 اردبیهشت 1400 در محل اداره کل آموزش و پروش خراسان رضوی برگزار شد.