سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی7)

سلسله درس‌گفتارهای جغرافیا و سیاست...

وبینار تخصصی 7...

➖ اقتصاد سیاسی توافق راهبردی ایران و چین: گسترش قلمروهای ملی و منطقه ایِ موثر...

➖سخنران: دکتر افشین متقی
(دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی)

➖برگزارکنندگان:
➖معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
➖انجمن ژئوپلیتیک ایران

➖ زمان برگزاری: دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ الی ۲۰

➖ دسترسی از طریق نرم افزار adobe connect

لینک ورود:http://vc2.khu.ac.ir/eghtesad--siyasi-tavafogh/

➖ ورود برای عموم علاقمندان آزاد است

#انجمن_ژئوپلیتیک_ایران
#جغرافیای_سیاسی
#ژئوپلیتیک
#وبینار
#ایران
#چین
#اقتصاد_سیاسی
#قدرت
#روابط_منطقه_ای
#ژئواستراتژی
#توافق_ایران_چین
#دکتر_افشین_متقی
#دانشگاه_خوارزمی